• علمت بر زمین نمی ماند سردار

  • دریافت لوح و تندیس سیمین "واحد صنعت سبز" کشوری سال 1396

  • دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده(سومین سال متوالی) تیرماه 1397

  • شرکت سیمان خزر

  • برند برتر استان گیلان

  • فروش اینترنتی سیمان خزر

  • دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان شرکت برتر سال 1396

Next
Pre
معرفی اعضای هیئت مدیره
عکس

نام ونام خانوادگی

تاریخ تولد

موظف

غیر موظف

مدیر

عامل

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

خلاصه رزومه


اسحق جمال امیدی

1356


دانشجوی دکتری

مدیریت صنعتیمحسن میرزا عبدالله
کارشناسی

علی اکبر قرائت

1347کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی استراتژیک

معاونت فنی مهندسی و برنامه ریزی سیمان ساوه ، مدیرکارخانه سیمان نهاوند، معاون پروژه سیمان بجنورد

محمود
 ایزد دوست کرد محله

1331کارشناسی ارشد

جغرافیای سیاسی

مدیرکل کار ورفاه اجتماعی استان گیلان و مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

علی منصوری
کارشناسی