• علمت بر زمین نمی ماند سردار

  • دریافت لوح و تندیس سیمین "واحد صنعت سبز" کشوری سال 1396

  • دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده(سومین سال متوالی) تیرماه 1397

  • شرکت سیمان خزر

  • برند برتر استان گیلان

  • فروش اینترنتی سیمان خزر

  • دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان شرکت برتر سال 1396

Next
Pre
اعضای هیئت مدیره

اعضای هيئت مديره

سمت

اسحق جمال اميدي

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره - موظف

محسن میرزا عبدالله

رئیس هیئت مدیره - غیر موظف

علی اکبر قرائت

عضو هیئت مدیره - غیر موظف

محمود ایزددوست کرد محله

عضو هیئت مدیره - موظف

علی منصوری

عضو هیئت مدیره - غیر موظف